Logopedie

Voor kinderen, jong volwassenen en volwassenen

Meer dan ooit leven wij in een communicatiemaatschappij. Goede communicatieve vaardigheden en een normale taalontwikkeling zijn belangrijk voor de overdracht van informatie, kennis en gevoelens.

Dankzij communicatie en taal is het mogelijk om met anderen samen te leven. Bovendien is taal een belangrijke voorwaarde om goed te leren lezen, schrijven en rekenen. Communicatie- en taalstoornissen hebben bijgevolg een negatieve invloed op ons sociaal en emotioneel leven.

Logopedie richt zich op de hulpverlening bij communicatiestoornissen en vervult daarom een duidelijke maatschappelijke rol. De logopedist onderzoekt en behandelt stoornissen en beperkingen op het gebied van communicatie, met name spraak, taal, stem en gehoor bij zowel kinderen als volwassenen.

Daarnaast richt de logopedie in een privé-praktijk zich tot normaal intelligente kinderen met leerstoornissen, waarvan de schoolse prestaties beneden de verwachtingen zijn. Hier kunnen problemen bij leervoorwaarden, lees-, schrijf- en rekenstoornissen voorkomen.

De logopedische diagnose gebeurt aan de hand van uitgebreide onderzoeken van spraak en taal, lezen, schrijven, stotteren, stemproblematiek en intelligentie. Op deze manier wordt getracht het probleem met behulp van logopedie zo goed mogelijk te omschrijven in functie van de te volgen behandeling.

Vanuit de nood aan samenwerking met andere disciplines vindt in de praktijk samenwerking plaats met een  psycholoog en diëtiste.

De afspraken rond honoraria vindt u hier.